Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Stavebná činnosť

Drobná stavba: 
Drobné stavby plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe, nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie. Drobné stavby sú prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25m2 a výška 5m, podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3m, prípojky inžinierskych sietí a oplotenie.
- Ohlásenie (tlačivo na obecnom úrade alebo v podstránke Tlačivá)
- LV alebo iný doklad, ktorý preukazuje vlastnícke právo k pozemku
- Súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci stavebníkmi
- Jednoduchý situačný náčrt v dvoch vyhotoveniach
- Jednoduchá technická správa v dvoch vyhotoveniach
- Vyhlásenie kvalifikovanej osoby o odbornom stavebnom dozore
- Pri prípojkách na inžinierske siete vyjadrenie správcu siete
- Správny poplatok: 10 € pre FO, 30 € pre PO
 
Ohlásenie stavebných úprav: 
Stavebné úpravy, ktorými sa nemení vzhľad stavby a nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavebník ohlási stavebnému úradu:
- Ohlásenie (tlačivo na obecnom úrade alebo v podstránke Tlačivá)
- LV alebo iný doklad, ktorý preukazuje vlastnícke právo k pozemku
- Súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci stavebníkmi
- Jednoduchý náčrt stavebných úprav v dvoch vyhotoveniach
- Technický popis stavebných úprav v dvoch vyhotoveniach 

 

Návrh na vydanie územného rozhodnutia:

- Návrh na vydanie územného rozhodnutia ( v podstránke Tlačivá)
- Situačný výkres v dvoch vyhotoveniach.
- Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce
- Záväzné stanovisko obce ( v podstránke Tlačivá)

- Stanovisko vlastníkov susedných nehn. k umiestneniu stavby (v podstr. Tlačivá)

- Vyjadrenia správcov sietí technického vybavenia: 
- Doklady o rokovaniach s účastníkmi konania, pokiaľ sa viedli pred podaním návrhu.
- Záverečné stanovisko o posúdení vplyvu stavby na životné prostredie 
- Preukázanie vlastníckeho alebo iného vzťahu k dotknutým pozemkom 
- Dokumentáciu spracovanú oprávnenou osobou v dvoch vyhotoveniach
- Návrh na nové využívanie územia 
- Správny poplatok : 40 €  pre FO,   100 €  pre PO

 

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia: 
- Žiadosť o vydanie stavebného povolenia ( v podstránke Tlačivá)
- Doklady, ktorými sa preukazujú vlastnícke, alebo iné práva k pozemkom a stavbám
- Kópia z katastrálnej mapy
- Územné rozhodnutie, ak bolo vydané
- Projektová dokumentácia stavby v dvoch vyhotoveniach
- Prehlásenie stavebného dozoru
- Kópia rozhodnutia – súhlas o odňatí pôdy z PPF (LPF)
- Záväzné stanovisko obce (v podstránke Tlačivá)
- Právnická osoba predkladá kópiu platného živnost. listu alebo výpisu z OR
- Správny poplatok rodinný dom 50 €
- Doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania
- Posudok Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
- Stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru
- Vyjadrenie, súhlas vodohospodárskeho orgánu
- Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia orgánov štátnej správy
- Stanoviská správcov sietí technického vybavenia

 

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia:
- Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (v podstránke Tlačivá)
- Opis odchýlok od stavebného povolenia
- Geometrický plán
- Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy
- Územné rozhodnutie, stavebné povolenie
- Správny poplatok – 35 € - rodinný dom
Na ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním sa predloží: 
- doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby
- doklady o výsledkoch predpísaných skúšok (elektroinštalácie, plynoinštalácie, bleskozvodu, vodoinštalácie, kanalizácie, skúšku vodotesnosti žumpy, nezávadnosť komínov, inštalácie ústredného kúrenia, ...).
- projektová dokumentácia overená stavebným úradom
- doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov
- stavebný denník
- zápis o odovzdaní a prevzatí rozhodujúcich dodávok
- doklad o odstránení vád a nedorobkov
-záznam o výsledku komplexného vyskúšania a skúšobnej prevádzky

 

 Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením: 
- Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením (v podstránke Tlačivá)
- Projektová dokumentácia v 2 vyhotoveniach
a) situačný výkres 
b) výkresy v rozsahu požadovanej zmeny
c) technický popis zmeny a údaje o vplyvoch a účinkoch zmeny na okolie
- Vyjadrenia účastníkov konania príp. dotknutých orgánov štátnej správyŽiadosť o zmenu účelu užívania stavby, resp. jej časti:
- Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby, resp. jej časti (v podstránke Tlačivá)
- Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícky resp. iný vzťah ku stavbe
- Kolaudačné rozhodnutie
- Záväzné stanovisko obce
- Rozhodnutie regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bojnice
- Stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Partizánskom
- Stanoviská ostatných dotknutých orgánov štátnej správy
- Iné doklady určené stavebným úradom
- Správny poplatok  – 30 €

 

 Žiadosť o odstránenie stavby: 
- Žiadosť o odstránenie stavby ( v podstránke Tlačivá)
- Doklad o vlastníctve stavby a pozemku a kópiu katastrálnej mapy
- Technologický postup prác, príp. nevyhnutné výkresy úprav pozemkov
- Dokumentácia príp. fotodokumentácia stavby, ktorá sa má odstrániť
- Doklady o rokovaní s dotknutými orgánmi štátnej správy, správcami sietí
- Prehlásenie oprávnenej osoby, ktorá bude vykonávať odborné vedenie prác 
- Stanoviská, príp. rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy 
- Stanoviská vlastníkov susedných nehnuteľností ( v podstránke Tlačivá)
- Správny poplatok – 20 € 


 

Tlačivá

Stavebný úrad

Žiadosť o ohlásenie reklamného zariadenia do 3 m2
 žiadosť o ohlásenie reklamného zariadenia do 3m2.doc (279 kB) (279 kB)

Žiadosť o povolenie reklamnej stavby nad 3 m2
 žiadosť o povolenie reklamnej stavby nad 3m2.doc (285 kB) (285 kB)

Žiadosť o územné rozhodnutie
 Žiadost uzemne rozhodnutie.docx (16.2 kB) (16.2 kB)

Žiadosť o zmenu účelu užívania
 Žiadosť o zmenu účelu užívania.docx (15.9 kB) (15.9 kB)

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením
 Žiadost o zmenu stavby pred dokoncenim.docx (19.1 kB) (19.1 kB)

Ohlásenie stavebných úprav
 Ohlasenie stavebnych uprav.doc (40 kB) (40 kB)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.rtf (75 kB) (75 kB)

Žiadosť o búracie povolenie
 ziadost o odstranenie stavby.rtf (64.2 kB) (64.2 kB)

Ohlásenie drobnej stavby
 ohlásenie drobnej stavby.rtf (54 kB) (54 kB)

Žiadosť o stavebné povolenie
 Žiadosť o stavebne povolenie.rtf (77.6 kB) (77.6 kB)

Životné prostredie

Žiadosť o výrub drevín
 žiadosť o vyrub drevin.rtf (18.2 kB) (18.2 kB)

Žiadosť o užívanie malého zdroja znečistenia ovzdušia
 žiadosť užívanie malý zdroj znečisťovateľa.rtf (9 kB) (9 kB)

Žiadosť o stavbu malého zdroja znečisťovania ovzdušia
 žiadosť o stavbu malý zdroj znečisťovateľa.rtf (8.9 kB) (8.9 kB)

Opatrovateľská služba

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 ziadost_o_posudenie_odkazanosti_na_socialnu_sluzbu.doc (282 kB) (282 kB)

dnes je: 26.4.2019

meniny má: Jaroslava

webygroup
ÚvodÚvodná stránka