Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Výberové konanie - Riaditeľ/ka MŠVytlačiť
 

Obec Chrabrany

podľa ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve

a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

podľa ustanovenia § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky

Materskej školy, Ludanická 324/10, Chrabrany

 • Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky:
  1. vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo úplné stredné odborné vzdelanie požadovaného študijného odboru pre materské školy
  2. kvalifikačné predpoklady, odborná a pedagogická spôsobilosť a profesijné kompetencie                v zmysle zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady     a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
  3. absolvovanie prvej atestácie
  4. najmenej päť rokov pedagogickej činnosti (alebo päť rokov odbornej činnosti).  
 • Ďalšie požiadavky a kritériá:
  1. osobnostné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť
  2. spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
  3. zdravotná spôsobilosť
  4. ovládanie štátneho jazyka
  5. znalosť príslušnej legislatívy v oblasti školstva a samosprávy
  6. ovládanie práce s PC
  7. organizačné a riadiace schopnosti, komunikatívnosť, flexibilita.
 • Zoznam požadovaných dokladov uchádzačov:
  1. žiadosť o zaradenie do výberového konania
  2. štruktúrovaný profesijný životopis
  3. overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
  4. doklad o dĺžke odbornej a pedagogickej praxe
  5. písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy (v rozsahu maximálne 5-ich strán)
  6. výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace (možnosť predloženia pri výberovom konaní)
  7. súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  8. čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v predložených dokladoch.

 

Žiadosť do výberového konania a ďalšie požadované doklady doručte do 08.02.2019 na adresu:

Obec Chrabrany - Obecný úrad, Mlynská 326/3,  955 01 Chrabrany alebo osobne do 12,00 hod. uvedeného dňa - do podateľne OcÚ.

Obálku označte heslom: „Výberové konanie - MŠ, Ludanická 324/10, Chrabrany - Neotvárať“.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Žiadosti zaslané po stanovenom termíne nebudú  do výberového konania zaradené.

Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené najneskôr 7 dní vopred prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady.

Ďalšie informácie:

Obec Chrabrany - Obecný úrad, Mlynská 326/3, 955 01 Chrabrany, ( 038/5313056.

V Chrabranoch, dňa 16.01.2019    

                                                                                                     Ing. Jana Šupová

                                                                                                        starostka obce       


 
 

Cintorín Chrabrany

dnes je: 22.7.2019

meniny má: Magdaléna

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka