Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Hlavný Kontrolór

Hlavný kontrolór

Ing. Mária Hrubá


 

 

Funkciu hlavného kontrolóra zriaďuje obecné zastupiteľstvo v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov. Hlavného kontrolóra volí do funkcie obecné zastupiteľstvo na 6 - ročné funkčné obdobie. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu. Pri svojej činnosti sa riadi Štatútom obce a ostatnými záväznými právnymi predpismi. Pri výkone svojej funkcie plní najmä nasledovné úlohy:

 • vykonáva kontrolu  zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, 
 • vykonáva kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií obce,
 • kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, vrátane nariadení obce,
 • kontroluje plnenie uznesení obecného zastupiteľstva,
 • vykonáva kontrolu dodržiavania interných predpisov obce a kontrolu plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi,
 • predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
 • kontroluje vybavovanie sťažností  doručených obci podľa zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov  a petícií podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov,
 • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve,
 • predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
 • prekladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti,
 • spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu
 • plní úlohu zodpovednej osoby v zmysle  § 11, ods. 3, zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kontrolnej činnosti podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov podlieha

 • obecný úrad,
 • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
 • právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce, alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
 • osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisuv rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a na zasadnutiach obecnej rady s hlasom poradným. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do iných dokumentov týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a do iných dokladov potrebných na výkon kontroly. Zároveň plní iné úlohy, ktorými ho poveruje obecné zastupiteľstvo. Pri vykonávaní vyššie uvedených činností spolupracuje so zamestnancami obce - obecného úradu, zúčastňuje sa pravidelných porád vedenia obece a stálych odborných komisií.

Obec Chrabrany má uznesením obecného zastupiteľstva zriadený  útvar hlavného kontrolóra obece, ktorý hlavný kontrolór obece riadi a zodpovedá za jeho činnosť a ktorý zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením jeho úloh.


 

Cintorín Chrabrany

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka